درباره ما

نسل سوم

با پیگیری تجربیات شرکت هنر عشایری عباسی در تجارت فرش . زمان آن رسیده بود که نسل جوان تخصص فرش را تقویت کند. ورود به دانشگاه فرش اصول دانشش فرش را برای رضا عباسی به صورت نظری توسعه داد. فارغ التحصیلی از دانشگاه فرش مقدمه ای بود برای حضور رضا در عرصه تجارت فرش. شرکت هنر عشایر عباسی با مدیریت رضا عباسی از سال هزار و سیصد و نود فعالیت خود را در بازار بزرگ تهران ادامه داده است . امروزه رضاعباسی مشغول جمع آوری گنجینه های فرش ایرانی است . شرکت ما مفتخر است هر نوع بازار در سراسر جهان را تامین کند

فرش و گلیم نفیس رضا عباسی