درباره ما

روزهای کاری

بازگشت به سالهای شکوفایی علاقه جهانی به هنرهای قبیله ای ، شرکت هنرعشایری عباسی به منظور معرفی هنرهای قبیله ای دستبافت به جهانیان ، توسط اکبر عباسی در سال هزار و سیصد و شصت و شش در تهران تاسیس شد. این شرکت به عنوان فعالترین غرفه در نشست آیکوک تهران هزار و سیصد و هفتاد و چهار(کنفرانس بین المللی فرش) معرفی شد.در ادامه سال های کاری 25 سال همکاری با ورنر وبر در زوریخ نتیجه تلاش اکبر عباسی در شرکت هنر عشایری عباسی بود.

فرش و گلیم نفیس رضا عباسی